Uchwała Nr XIII/81/07 Rady Miejskiej w Augustowie z 28.09.2007 r.

Uchwała Nr XIII/81/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu działań Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie wraz
z prognozą finansową na lata 2005 – 2009

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 588, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2005 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,
poz. 327 i Nr 138, poz. 974/ Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXI/215/04 Rady Miasta Augustów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programu działań Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Kodrem” Spółka z o.o. w Augustowie wraz z prognozą finansową na lata 2005 – 2009, Harmonogram Działań Inwestycyjnych na lata 2005 – 2009
w tys. zł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2007-10-03

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-10-03