Uchwała Nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 października 2007 r.

UCHWAŁA NR XIV/88/07

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 31 października 2007r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 561.078 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 100.000 zł:

rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 100.000 zł:

§ 6260 50.000 zł,

§ 6290 50.000 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem” 461.078 zł:

rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych” 266.000 zł:

§ 0910 266.000 zł.

rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od spadków i darowizn, podatki od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych” 195.078 zł:

§ 0360 195.078 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budzetu miasta o kwotę 561.078 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 146.900 zł:

rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 146.900 zł:

§ 6060 146.900 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 288.895 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 51.345 zł:

§ 2540 2.626 zł,

§ 4110 26.814 zł,

§ 4120 3.964 zł,

§ 4260 16.120 zł,

§ 4350 121 zł,

§ 4370 1.700 zł.

rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach

podstawowych” 27.131 zł:

§ 2540 1.431 zł,

§ 4010 22.300 zł,

§ 4110 2.900 zł,

§ 4120 500 zł.

rozdział 80104 „Przedszkola” 125.963 zł:

§ 2540 29.881 zł,

§ 4010 16.340 zł,

§ 4110 13.750 zł,

§ 4120 3.200 zł,

§ 4210 18.000 zł,

§ 4220 14.000 zł,

§ 4260 20.000 zł,

§ 4300 9.050 zł,

§ 4440 1.742 zł.

rozdział 80110 „Gimnazja” 84.456 zł:

§ 2540 1.312 zł,

§ 4010 7.814 zł,

§ 4110 34.265 zł,

§ 4120 4.255 zł,

§ 4260 32.510 zł,

§ 4300 3.600 zł,

§ 4370 700 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 25.000 zł:

rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe” 25.000 zł:

§ 4330 25.000 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 26.450 zł:

rozdział 85305 „Żłobki” 26.450 zł:

§ 4010 13.100 zł,

§ 4260 13.000 zł,

§ 4350 50 zł,

§ 4370 300 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 23.000 zł:

rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 23.000 zł:

§ 6050 23.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 50.833 zł:

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 378 zł:

§ 2650 378 zł,

rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu” 50.455 zł:

§ 4300 50.455 zł.

§ 3. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2007 rok:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.000.000 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000 zł.

§ 5. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 69.260.870 zł,

2) wydatki budżetu miasta 71.922.370 zł,

3) deficyt budżetowy 2.661.500 zł,

pokryty:

- przychodami z emisji obligacji 1.325.391 zł,

- wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.336.109 zł,

4) przychody 6.561.109 zł,

5) rozchody 3.899.609 zł,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.702.565 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/88/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 października 2007r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU

w złotych

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział

Ogółem środki inwestycyjne na 2007 rok

w tym:

Dotacja

z GFOŚiGW

Dotacje z WFOŚiGW

Dotacje ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Środki z Unii Europejskiej

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II, w tym:

-ul. Wrzosowa – Śliwkowa – Wiśniowa - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru

600-60016

8.764.000

4.149.000

4.510.000

3.038.471

3.038.471

1

2

3

4

5

6

7

8

2.

Budowa ulic Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej w Augustowie

600-60016

390.000

3.

Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko

630-63003

140.000

4.

Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim

630-63003

619.603

464.702

5.

Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I

630-63003

84.000

6.

Projekt Baltic Sea cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności

630-63003

40.000

30.000

7.

Wykup nieruchomości

700-70005

178.000

1

2

3

4

5

6

7

8

8.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

710-71004

200.000

9.

Zakup serwera internetowego, programu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta

750-75023

38.000

10.

Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

750-75095

50.000

11.

Audyt uzdrowiska

750-75095

40.000

12.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

750-75095

3.500

13.

Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa drogowego do likwidacji skutków wypadków, awarii, katastrof chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej

754-75412

146.900

50.000

50.000

1

2

3

4

5

6

7

8

14.

Instalacja i uruchomienie systemu kamer monitorujących w Szkole Podstawowej Nr 4

801-80101

21.208

15.

Wykonanie pokrycia dachu w części socjalno-sanitarnej przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych

801-80101

73.000

16.

Zakupy inwestycyjne w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej

801-80104

801-80110

852-85219

853-85305

7.000

10.000

8.000

12.000

17.

Rozwój i modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej w przedszkolach

851-85154

100.000

18.

Zakup manekina do nauki resuscytacji i defibracji

851-85154

13.375

19.

Przykrycie rowu kanalizacji deszczowej przy ul.Sienkiewicza

900-9001

23.000

1

2

3

4

5

6

7

8

20.

Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej

900-90015

252.000

21.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

900-90095

787.740

287.740

22.

Zagospodarowanie Targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa

900-90095

100.000

23.

Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa

921-92195

1.629.125

24.

Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych:

-Szkole Podstawowej Nr 2

-Szkole Podstawowej Nr 4

-Szkole Podstawowej Nr 6

926-92605

180.000

Razem:

13.910.451

287.740

50.000

50.000

3.533.173


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/88/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 października 2007r.

objaśnienia zmian budzetu miasta

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 561.078 zł dotyczy:

a) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (50.000 zł) oraz ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (50.000 zł) na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej,

b) wzrostu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i oplat (266.000 zł) w związku z wpływem zahipotekowanej należności podatku od nieruchomości wraz z odsetkami po byłym przedsiębiorstwie PPUH „Hal” Sp. zoo,

c) większych niż planowo wpływów z podatku od spadków i darowizn – 195.078 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 561.078 zł dotyczy:

a) przeznaczenia kwoty 146.900 zł na zakup samochodu ratownictwa drogowego dla OSP – poz. 13 w załączniku Nr 1 do Uchwały,

b) zwiększenia nakładów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 288.895 zł, w tym:

- dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 35.250 zł, w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do tych placówek od m-ca września 2007,

- nakładów na wynagrodzenia i pochodne w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększeniem liczby oddziałow przedszkolnych 136.102 zł,

- przeznaczenie dodatkowych środków na zakup materiałów, wyposażenia, żywności, energii i usług – 115.801 zł oraz odpisy na ZFŚS – 1.742 zł,

c) zwiększenia środków na opłacenie pobytu mieszkańców Augustowa w domach pomocy społecznej – 25.000 zł – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

d) zwiększenie planu finasowego żłobka o 26.450 zł, w związku ze wzrostem wynagrodzeń, kosztów zakupu energii, usług internetowych i telekomunikacyjnych,

e) przeznaczeniem kwoty 23.000 zł na zadanie inwestycyjne, związane z wykonaniem przykrycia rowu kanalizacji deszczowej przy ul. Sienkiewicza – poz. 19 w Załączniku Nr 1 do Uchwały,

f) zwiększenia dotacji dla Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 378 zł – wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych, w związku z większą liczbą kąpiących się,

g) przeznaczenia środków w wysokości 50.455 zł na wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska miejskiego.

Powyższe zmiany wynikają z wniosków złożonych przez jednostki i wydziały Urzędu Miejskiego, realizujące poszczególne zadania.

Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia pozostają bez zmian.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-11-02

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-11-02