Uchwała Nr XIV/90/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 października 2007 r.

UCHWAŁA NR XIV/90/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów, terenów obejmujących dzielnicę Wojciech.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218); art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 12, poz.63; z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541) oraz art. 15, art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) – Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ustaleń ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa” uchwalonym uchwałą Nr XVI/129/2000 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 6 marca 2000 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów, terenów obejmujących dzielnicę Wojciech.

2. Plan obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, o powierzchni około 36,00 ha.

§ 2. Plan składa się z następujących części podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ I

USTALENIA OGÓLNE

§ 3. 1. Przeznacza się na cele nieleśne 1,3181 ha gruntów leśnych, w tym: 0,8581 ha gruntów leśnych na podstawie decyzji Marszałka Województwa znak: GRM.IV.7230-6/06 z dnia 6 lutego 2006 r., 0,04 ha gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Ministra Środowiska znak: ZS-S-2120/15/2006 z dnia 24 marca 2006 r., 0,42 ha gruntów leśnych Skarbu Państwa na podstawie decyzji Ministra Środowiska znak: ZS-S-2120/15/2/2006 z dnia 30 października 2006 r.

2. Przeznacza się na cele nierolnicze 12,3949 ha gruntów rolnych w tym:

- 0,1584 ha nieużytków,

- 10,5301 ha gruntów klasy RVI,

- 1,4577 ha gruntów klasy PsVI,

- 0,2487 ha gruntów klasy ŁVI.

§ 4. Celem planu jest:

1) ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów z uwzględnieniem ochrony przyrody i krajobrazu;

2) stworzenie nowych możliwości i warunków rozwoju funkcji związanych z obsługą turystyki i wypoczynku w mieście;

3) zmiana przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne;

§ 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny komunikacji publicznej oznaczone na rysunku planu symbolem KDL, KDD, CPJ i CP;

2) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem KDW;

3) tereny usług sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem US;

4) tereny usług turystycznych oznaczone na rysunku planu symbolem UT;

5) tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej oznaczone na rysunku planu symbolem MP;

6) tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;

7) tereny zieleni oznaczone na rysunku planu symbolem ZN;

8) teren stacji transformatorowej oznaczony na rysunku planu symbolem E;

9) tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;

10) tereny wód jezior Białego i Staw Wojciech oraz cieku wodnego łączącego oba jeziora oznaczone na rysunku planu symbolem WS.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

3. Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem.

§ 6. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) zasady podziału wewnętrznego terenów;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i wyposażenia w urządzenia sieciowe;

6) klasyfikacja techniczno-funkcjonalna ulic.

2. Dokumentacja planu składa się z następujących elementów nie podlegających uchwaleniu :

1) opracowania ekofizjograficznego;

2) prognozy skutków oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze;

3) prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.

§ 7. 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu obowiązują w stosunku do nowej zabudowy oraz przy rozbudowie istniejących obiektów.

2. Oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej wskazują ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach technicznych inwestycji.

§ 8. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym jest mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie wskazane dla terenu oznaczonego symbolem terenu, którego udział w zagospodarowaniu działki budowlanej w granicach tego terenu wynosi minimum 55% udziału powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na działce budowlanej; w przypadku wskazania więcej niż jednego przeznaczenia podstawowego można realizować wszystkie przeznaczenia w dowolnych proporcjach lub jedno z wymienionych;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie wskazane dla terenu oznaczonego symbolem terenu, którego udział w zagospodarowaniu działki budowlanej w granicach tego terenu wynosi maksimum 45 % udziału powierzchni użytkowej budynków znajdujących się na tej działce; w przypadku wskazania więcej niż jednego przeznaczenia uzupełniającego można realizować wszystkie przeznaczenia w dowolnych proporcjach lub jedno z wymienionych;

6) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem opisanym w tekście planu;

7) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie wolno przekroczyć przez najdalej wysunięte zewnętrzne lico ściany budynku;

9) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku za wyjątkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych;

10) infrastrukturze technicznej i urządzeniach sieciowych – należy przez to rozumieć urządzenia służące zaopatrywaniu w energię elektryczną i cieplną, łączność, wodę, oraz odprowadzające ścieki i wody opadowe;

11) zabudowie mieszkaniowo-pensjonatowej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny służący do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu pokoi, serwowaniu posiłków oraz zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych właścicieli.

12) usługach turystycznych – należy przez to rozumieć budynki hotelowe, gastronomiczne oraz pola campingowe wraz z wyposażeniem sanitarnym i rekreacyjnym;

13) urządzeniach pomocniczych – należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne dróg, oznakowanie służące organizacji ruchu drogowego, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urządzenia służące informacji o terenie, urządzenia służące utrzymaniu porządku, a także ogólnodostępne aparaty telefoniczne.

ROZDZIAŁ II

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 9. W celu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zakaz realizacji stacji paliw płynnych i gazowych, warsztatów obsługi technicznej pojazdów;

2) zakaz realizacji nowych obiektów tymczasowych; za wyjątkiem elementów małej architektury jak np. letnich ogródków kawiarnianych oraz urządzeń integralnie związanych z główną funkcją terenów tj. sportu, wypoczynku i rekreacji;

3) zakaz podziału terenów na mniejsze działki budowlane niż określone ustaleniami planu;

4) ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą urządzeń reklamowych, urządzeń infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, obiektów małej architektury, urządzeń pomocniczych.

§ 10. 1. W celu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się następujące zasady:

1) obowiązują zakazy zawarte w § 4.1. rozporządzenia nr 21/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” (Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 734):

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, rybacką i łowiecką,

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeb ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,

- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych,

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

2) projekty budowlane wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

3) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych za wyjątkiem dróg i systemów infrastruktury technicznej;

4) zakaz powstania obiektów budowlanych nie spełniających wymogów zawartych w niniejszych przepisach;

5) zakaz tworzenia składowisk wszelkich rodzajów odpadów;

6) nakaz odprowadzania ścieków socjalno - bytowych systemem zbiorczym do kanalizacji miejskiej;

7) nakaz ograniczenia emisji pyłów i gazów poprzez zastosowanie ekologicznych źródeł energii;

8) nakaz zachowania w maksymalnym stopniu istniejącego drzewostanu, prowadzenia nasadzeń oraz działań pielęgnacyjnych i rekultywacyjnych drzewostanu.

2. Nowe zagospodarowanie należy realizować zgodnie z zasadami określonymi planem.

3. Dopuszcza się, w przypadku obiektów lub urządzeń nie wymienionych w ustaleniach szczegółowych dotyczących zagospodarowania terenów wyróżnionych w planie budowę innych urządzeń i obiektów terenowych niezbędnych do realizacji funkcji ustalonych planem poza strefą ochronną Jeziora Białego i Stawu Wojciech na warunkach niniejszych przepisów.

ROZDZIAŁ III

USTALENIA DOTYCZĄCE ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 11. 1. Teren Jeziora Białego w ciągu szlaku wodnego Kanału Augustowskiego objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr KL.WKZ 534/5/d/79 z dnia 9 lutego 1979 r. i wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego pod nr 5. Należy zachować warunki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568).

2. W granicach planu nie występują budowle i urządzenia wchodzące w skład elementów technicznych Kanału.

3. W celu ochrony krajobrazu wokół jeziora Białego położonego w ciągu Kanału Augustowskiego należy przestrzegać uregulowań niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ IV

USTALENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI PRZEZ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ

§ 12. Ustala się następujące zasady zasilania w energię elektryczną:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną terenu wymagać będzie zrealizowania następujących inwestycji:

- budowy stacji transformatorowej SN/nn (20/0,4 kV),

- budowy kablowej linii średniego napięcia 20 kV zasilającej stację transformatorową,

- budowy linii niskiego napięcia 0,4 kV w niezbędnym zakresie,

- budowy sieci oświetlenia dróg,

- przebudowy istniejących linii energetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na innych terenach objętych planem w zależności od potrzeb odbiorców;

3) wszystkie obiekty muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania;

4) poszczególne obiekty zasilić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Energetyczny Białystok S.A. Rejon Energetyczny Augustów;

5) dla obiektów wymagających zwiększonej pewności zasilania w energię elektryczną należy stosować zasilanie rezerwowe;

6) adaptuje się istniejące stacje transformatorowe oraz linie średniego napięcia kablowe i napowietrzne;

7) trasy adaptowanych w planie istniejących urządzeń elektrycznych mogą ulec zmianie w wyniku ich modernizacji;

8) projektowane sieci elektroenergetyczne realizować zgodnie z ideą pokazaną na rysunku planu.

§ 13. Ustala się następujące zasady obsługi telekomunikacyjnej:

1) obsługę telekomunikacyjną należy rozwiązać w oparciu o istniejącą kablową sieć telefoniczną oraz projektowaną sieć kablową zasilaną z urządzenia RŁA Studzieniczna;

2) przyłącza do poszczególnych budynków wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przez administratora sieci;

3) nie ogranicza się ilości operatorów sieci telefonicznych;

4) zakazuje się budowy masztów telefonii komórkowej, radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych;

5) projektowane sieci telekomunikacyjne realizować zgodnie z rysunkiem planu.

§ 14. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych przewiduje się z wodociągu miejskiego zlokalizowanego na terenie opracowania;

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągu miejskiego dla potrzeb obiektów należy realizować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci;

3) projektowaną sieć lokalną realizować zgodnie z rysunkiem planu.

§ 15. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków sanitarnych:

1) odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanej zabudowy planuje się wyłącznie do istniejącej kanalizacji miejskiej zlokalizowanej na terenie opracowania;

2) kanały sanitarne jak również przyłącza muszą być wykonane w technologii zapewniającej szczelność;

3) kanały sanitarne należy układać w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych;

4) przyłącza poszczególnych obiektów należy realizować zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez administratora sieci miejskich;

5) projektowaną sieć lokalną realizować zgodnie z ideą pokazaną na rysunku planu.

§ 16. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych:

1) wody opadowe z terenów budowlanych mogą być zagospodarowane w obrębie działki inwestora.

§ 17. Ustala się następujące zasady usuwania odpadów:

1) zasady usuwania odpadów określa miejski plan gospodarki odpadami, sporządzony na podstawie przepisów ustawy o odpadach;

2) na obszarze opracowania należy zapewnić urządzenia służące utrzymaniu porządku, stosownie do potrzeb obiektu;

3) tymczasowe gromadzenie i usuwanie odpadów stałych należy zorganizować na warunkach określonych przez władze gminy;

4) odpady komunalne z terenu opracowania wywozić na wysypisko wskazane przez władze miasta.

§ 18. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:

1) ogrzewanie planuje się w oparciu o własne, indywidualne źródła ciepła, spełniające wymagania przepisów szczególnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza;

2) preferuje się źródła ciepła nie emitujące zanieczyszczeń (energia elektryczna, słoneczna, pompy ciepła) lub źródła ciepła opalane olejem lub gazem.

§ 19. Ustala się następujące zasady ogólne dotyczące infrastruktury technicznej:

1) system zaopatrzenia w media wymaga wykorzystania, rozbudowy i ewentualnej przebudowy istniejących sieci;

2) budowa, przebudowa oraz podłączenie do sieci infrastruktury technicznej są możliwe na podstawie niniejszego planu i w oparciu o warunki techniczne wydane przez administratorów sieci;

3) przebieg i usytuowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy ustalić w projekcie budowlanym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) proponowane trasy uzbrojenia przedstawione na rysunku planu należy traktować jako orientacyjne i mogą one ulec zmianie na etapie projektów budowlanych;

5) dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej wynikającą z zaspokojenia zapotrzebowania na media, utrzymania ich w należytym stanie techniczno-użytkowym oraz zastosowania nowych technologii i form usprawniających przesył;

6) dopuszcza się budowę i eksploatację innych sieci i urządzeń technicznych nie wymienionych w tekście uchwały pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach odrębnych i ustaleniach niniejszego planu.

ROZDZIAŁ V

USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW WYRÓŻNIONYCH W PLANIE

§ 20. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające pas drogi publicznej klasy “L” – lokalna, w ciągu drogi gminnej, o szerokości w liniach rozgraniczających w obrębie granic opracowania 15,00 m, o powierzchni ok. 1,13 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL.

2. W granicach pasa drogowego ulicy 1KDL należy zrealizować docelowo:

1) jezdnię o szerokości 6,00 m;

2) jednostronną ścieżkę rowerową dwukierunkową szerokości 2,50 m;

3) chodnik przyległy do ścieżki rowerowej szerokości 1,50 m;

4) system przydrożnych odkrytych rowów odwadniających, w przypadku jeśli nie będzie budowana kanalizacja deszczowa;

5) obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;

6) uzbrojenie techniczne;

7) dopuszcza się budowę mostu nad ciekiem wodnym oznaczonym na rysunku planu symbolem 38WS, w miejscu istniejącego przepustu, umożliwiającego przepływanie małych jednostek pływających pomiędzy jeziorami Białym i Staw Wojciech;

3. Dla ulicy 1KDL klasy „L” ustala się następujące parametry:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowobudowanych obiektów budowlanych w odległości nie mniejszej niż 5,00 m od linii rozgraniczających ulicy;

2) skrzyżowania z ulicami oznaczonymi na planie symbolami 2KDL; 3KDD, 4KDD, 5KDW, 6KDD jako zwykłe.

§ 21. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające pas drogi publicznej klasy “L” – lokalnao szerokości w liniach rozgraniczających 12,00÷20,00 m., o powierzchni ok. 0,97 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL.

2. W granicach pasa drogowego ulicy 2KDL należy zrealizować docelowo:

1) jezdnię o szerokości 6,00 m;

2) chodniki o szerokości 2,00 m;

3) zatokę parkingową z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych w układzie parkowania prostopadłym do osi jezdni zlokalizowaną na odcinku gdzie ulica posiada pas drogowy o szerokości 20,00 m;

4) system przydrożnych odkrytych rowów odwadniających, w przypadku jeśli nie będzie budowana kanalizacja deszczowa;

5) obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;

6) uzbrojenie techniczne.

3. Dla ulicy 2KDL klasy „L” ustala się następujące parametry:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowobudowanych obiektów budowlanych w odległości nie mniejszej niż 5,00 m od linii rozgraniczajacych ulicy, za wyjątkiem obiektów usługowych na terenie 13US;

2) skrzyżowania z ulicami oznaczonymi na planie symbolami 1KDL i 3KDD oraz 8KDW i 9CPJ jako zwykłe.

§ 22. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające pasy dróg publicznych klasy “D” – dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0÷12,0 m, oznaczone na rysunku planu symbolami 3KDD o powierzchni ok. 0,24 ha i 4KDD o powierzchni ok. 0,26 ha.

2. W granicach pasa drogowego ulic 3KDD i 4KDD należy zrealizować docelowo:

1) jedną jezdnię o szerokości 5,00 m;

2) chodniki o szerokości 1,50 m;

3) system przydrożnych odkrytych rowów odwadniających, w przypadku jeśli nie będzie realizowana kanalizacja deszczowa;

4) obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;

5) uzbrojenie techniczne.

3. Dla ulic 3KDD i 4KDD klasy „D” ustala się następujące parametry:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów budowlanych w odległości nie mniejszej niż 5,00 m od linii rozgraniczających ulicy 3KDD i 10,00 m od linii rozgraniczających ulicy 4KDD;

2) skrzyżowania z ulicami oznaczonymi na planie symbolami 1KDL i 2KDL jako zwykłe.

§ 23. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające pas drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających 6,00m, o powierzchni ok. 0,07 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDW.

2. W granicach pasa drogowego ulicy 5KDW należy zrealizować docelowo:

1) jedną jezdnię o szerokości 4,50 m;

2) uzbrojenie techniczne.

3. Dla ulicy 5KDW ustala się następujące parametry:

1) skrzyżowanie z ulicą oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KDL jako zwykłe.

§ 24. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające pas publicznego zjazdu do zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej i terenów leśnych, o szerokości w liniach rozgraniczających 6,00÷10,0 m oznaczony na rysunku planu symbolem 6KDD o powierzchni w granicach planu ok. 0,05 ha.

2. W granicach zjazdu 6KDD należy zrealizować docelowo:

1) jedną jezdnię o szerokości 4,50 m;

2) uzbrojenie techniczne.

§ 25. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające pasy dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających 6,00÷10,0 m oznaczone na rysunku planu symbolami: 7KDW o powierzchni ok. 0,03 ha i 8KDW o powierzchni ok. 0,05 ha.

2. W granicach pasów drogowych ulic 7KDW, 8KDW, należy zrealizować docelowo:

1) jedną jezdnię o szerokości 4,50 m;

2) uzbrojenie techniczne.

3. Dla ulic 7KDW, 8KDW ustala się następujące parametry:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów budowlanych w odległości nie mniejszej niż 10,00 m od linii rozgraniczających ulicy 7KDW i 5,00 m od linii rozgraniczających ulicy 8KDW;

2) skrzyżowania jako zwykłe.

§ 26. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające pas publicznego ciągu pieszo-jezdnego i wjazdów na posesje położone na terenach 21MP, 22UT i 23MP o szerokości w liniach rozgraniczających 6,00 m, o powierzchni ok. 0,18 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem 9CPJ.

2. W granicach linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego należy zrealizować docelowo:

1) jedną jezdnię o szerokości 4,50 m;

2) uzbrojenie techniczne.

3. Dla ciągu pieszo-jezdnego 9CPJ ustala się następujące parametry:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych w odległości nie mniejszej niż 10,00 m od linii rozgraniczających.

§ 27. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające pasy ciągów pieszych o szerokości w liniach rozgraniczających 5,00 m oznaczonych na rysunku planu symbolami 10CP o powierzchni ok. 0,17 ha, 11CP o powierzchni ok. 0,03 ha i 12CP o powierzchni ok. 0,07 ha.

§ 28. Parametry techniczne ulic takie jak szerokości: jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, są podane jako przykładowe i mogą być na etapie projektów budowlanych w nieznacznych wielkościach korygowane w granicach linii rozgraniczających.

§ 29. 1. Ustala się tereny usług sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 13US, o powierzchni ok. 2,56 ha.

2. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu pod plaże, przystanie wodne, tereny wypoczynku zabaw i gier sportowych.

3. Przy granicy z ulicą 2KDL, poza strefą ochronną jeziora Białego dopuszcza się lokalizację obiektów handlowo-gastronomicznych i sanitarnych.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) zagospodarowanie murawą trawiastą i kępami zieleni wysokiej oraz boiskami do gier plażowych;

2) dopuszcza się realizację deszczochronów w konstrukcji drewnianej, do 25m2 powierzchni zabudowy oraz ustawienie ławek i koszy na odpadki;

3) wygrodzenia wzdłuż granic własności wewnątrz terenu z wykorzystaniem krzewów strzyżonych,

4) zakaz stawiania stałych ogrodzeń i murów granicznych;

5) dojazd do istniejących nieruchomości, nie będących działkami budowlanymi od ulicy 2KDL w oparciu o służebność działek sasiednich;

6) należy zachować naturalną rzeźbę terenu oraz istniejące zadrzewienie;

7) pomiędzy poszczególnymi, stałymi obiektami usługowymi wzdłuż ulicy 2KDL należy zachować otwartą ogólnodostępną przestrzeń o szerokości minimum 40 m, która może być wykorzystana np. na zorganizowanie letnich ogródków kawiarnianych;

8) dopuszcza się budowę przystani, pomostów lub hangarów na łodzie w ilości odpowiadającej potrzebom użytkowników lecz z zachowaniem minimalnej odległości pomiędzy obiektami 50 m;

9) ogranicza się wielkość hangarów zlokalizowanych w linii brzegowej jeziora do minimalnych wymiarów niezbędnych do pomieszczenia maksimum 3 jednostek pływających;

10) nakazuje się stosowanie form i materiałów zgodnych z tradycją lokalną lub projektowanie hangarów jako tarasy widokowe.

5. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy usługowej poza strefą ochronną jeziora:

1) powierzchnia zabudowy do 50 m2;

2) wysokość zabudowy do 2,50 m do okapu;

3) dachy dwuspadowe, równopołaciowe o kącie nachylenia połaci dachowych 35° - 45° i kalenicą równoległą do osi drogi;

4) pokrycia o fakturze drobnowymiarowej np. dachówkopodobne z wykluczeniem np. płyt fałdowych i kolorystyce w odcieniach brązów i czerwieni;

5) zastosowanie do kształtowania zewnętrznych elementów budynków materiałów naturalnych: drewno, kamień, ceramika;

§ 30. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej oznaczone na rysunku planu symbolami: 14MP, o powierzchni ok. 1,26 ha, 15MP, o powierzchni ok. 1,01 ha, 16MP, o powierzchni ok. 0,59 ha, 18MP o powierzchni ok. 0,61 ha, 19MP, o powierzchni ok. 1,77 ha, 20MP, o powierzchni ok. 0,33 ha, 21MP, o powierzchni ok. 2,67 ha, 23MP,
o powierzchni ok. 2,53 ha, 24MP, o powierzchni ok. 0,32 ha, 25MP, o powierzchni ok. 0,45 ha, 26MP, o powierzchni ok. 0,18 ha, 27MP, o powierzchni ok. 0,32 ha, 28MP,
o powierzchni ok. 0,19 ha.

2. Adaptuje się istniejące obiekty położone poza strefą ochronną wód, z prawem do remontów, rozbudowy i wymiany na spełniające wyższe standardy użytkowe i bezpieczeństwa dla środowiska.

3. W granicach terenów niezabudowanych pokazano na rysunku planu zasady podziału na odrębne nieruchomości oraz nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązujące w stosunku do nowych budynków.

4. Zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych w strefie ochronnej wód za wyjątkiem urządzeń wodnych oraz urządzeń i budowli wymienionych w ustępie 10 wraz z obsługującymi je elementami infrastruktury technicznej.

5. Zakazuje się grodzenia terenów w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej.

6. W przypadku dokonywania podziałów w inny sposób niż wskazany na rysunku planu obowiązuje minimalna wielkość działki budowlanej 1500 m2, bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz minimalna szerokość działki 28 m.

7. Dopuszcza się tworzenie nieruchomości większych od wyznaczonych na rysunku planu pod realizację hotelu pod warunkiem zachowania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu analogicznie jak dla zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej.

8. W granicach terenu 18MP dopuszcza sie lokalizację obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej do 200 m2.

9. Minimum 50% powierzchni terenu należy urządzić w formie powierzchni biologicznie czynnej.

10. Dopuszcza się dla działek położonych wzdłuż linii brzegowej jeziora budowę przystani, pomostów lub hangarów na łodzie z zachowaniem minimalnej odległości pomiędzy obiektami 50 m z zachowaniem warunków określonych w § 29.

11. Ustala się następujące zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej:

1) wysokość zabudowy w granicach terenów 14 MP, 16 MP, 18MP, 19MP, 20MP, 21MP i 23MP do 3 kondygnacji nadziemnych i poniżej korony drzew w bezpośrednim otoczeniu obiektów, ostatnia kondygnacja w poddaszu;

2) w odniesieniu do terenów: 15MP, 24MP, 25MP, 26MP, 27MP, 28MP wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, druga kondygnacja w poddaszu;

3) dachy dwu- lub wielospadowe, równopołaciowe o kącie nachylenia połaci dachowych 35° - 45°;

4) pokrycia o fakturze drobnowymiarowej np. dachówkopodobne z wykluczeniem np. płyt fałdowych i kolorystyce w odcieniach brązów i czerwieni;

5) zastosowanie do kształtowania zewnętrznych elementów budynków materiałów naturalnych: drewno, kamień, ceramika, tynk szlachetny;

6) dopuszcza się zastosowanie form i materiałów współczesnych w harmonii z krajobrazem i sąsiednią zabudową w wypadkach uzasadnionych wybitnym rozwiązaniem architektonicznym;

12. Dopuszcza się budowanie budynków gospodarczych i garażowych uzupełniających funkcję podstawową, których architektura w zakresie zastosowanych materiałów i formy przestrzennej nawiązuje do budynków mieszkaniowo-pensjonatowych z ograniczeniem powierzchni zabudowy do 120 m2 i jednej kondygnacji nadziemnej.

§ 31. 1. Ustala się tereny usług turystycznych oznaczone na rysunku planu symbolami: 17UT, o powierzchni ok 0,16 ha, i 22UT, o powierzchni ok 0,77 ha.

2. W granicach terenu 17UT dopuszcza sie lokalizację obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej do 200 m2.

3. Dopuszcza się wprowadzenie uzupełniającej funkcji mieszkalnej ograniczonej do jednego mieszkania w granicach terenu wyznaczonego planem.

4. Adaptuje się istniejące obiekty z prawem do remontów, rozbudowy i wymiany na spełniające wyższe standardy użytkowe i bezpieczeństwa dla środowiska

5. Ustala się zasady zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy jak dla zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej wg zapisów §30 i ograniczeniem wysokości zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych.

§ 32. 1. Ustala się tereny zieleni oznaczone na rysunku planu symbolami: 29ZN, o powierzchni ok 0,76 ha, 30ZN, o powierzchni ok 0,22 ha, 31ZN, o powierzchni ok 0,77 ha, 32ZN, o powierzchni ok 0,07 ha 33ZN, o powierzchni ok 0,43 ha położone w strefie ochronnej wód, stanowiące izolację wód od zabudowy i pełniące ważną funkcję w utrzymaniu naturalnego krajobrazu.

2. Dopuszcza się dalsze użytkowanie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZN jako łąki.

3. Dopuszcza się zalesienie terenu 32ZN.

4. Obowiązują zakazy rozporządzenia nr 21/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”wyszczególnione w § 10, ust. 1, pkt 1 uchwały.

5. Zakazuje się wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych.

§ 33. 1. Ustala się tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolami 34ZP, o łącznej powierzchni ok 0,18 ha pełniące funkcję zieleni izolacyjnej między ulicą lokalną oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KDL i ciągiem pieszo-jezdnym 9CPJ.

2. Na terenie 34ZP zakazuje się wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych.

§ 34. 1. Ustala się tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolami 35 ZL, i 36ZL pozostających w dotychczasowym użytkowaniu.

2. Zakazuje się wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych na terenach leśnych w granicach opracowania.

3. Lasy 35ZL w granicach opracowania pełnią funkcję lasów ochronnych.

§ 35. 1. Ustala się teren wód jeziora Białego oznaczony na rysunku planu symbolem 37WS wraz ze strefą ochronną wokół jeziora.

2. Wzdłuż brzegu jeziora Białego na styku z terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem 13US i 22UT oraz przy indywidualnych działkach mieszkaniowo- pensjonatowych przewiduje się budowę pomostów, przystani wodnych, plaży i kąpielisk na warunkach określonych w § 29.

3. Dopuszcza się budowę hangarów na łodzie na warunkach określonych w § 29.

§ 36. 1. Ustala się teren wód cieku wodnego łączącego jeziora Staw Wojciech i Białe oznaczony na rysunku planu symbolem 38WS wraz ze strefą ochronną.

2. Dopuszcza sie przebudowę kładki na styku z jeziorem Białym i budowę mostu w ciągu drogi lokalnej na styku z jeziorem Staw Wojciech o konstrukcji umożliwiającej przepływanie łodzi.

§ 37. 1. Ustala się teren wód jeziora Staw Wojciech oznaczony na rysunku planu symbolem 39WS wraz ze strefą ochronną wokół jeziora.

2. Przy brzegu jeziora Staw Wojciech na styku z terenami oznaczonymi na rysunku planu symbolami 24MP, 27MP i 31ZN (obok terenu 25MP) przewiduje się budowę pomostów.

ROZDZIAŁ VI

USTALENIA DOTYCZĄCE OBRONY CYWILNEJ

§ 38. 1. Ustala się następujące przedsięwzięcia z zakresu obrony cywilnej:

2. W budynkach usługowych, użyteczności publicznej, magazynowych, handlowych itp. na etapie sporządzania projektów zagospodarowania terenów należy przewidzieć ukrycia typu I lub schrony; ukrycia lub schrony wykonywane będą w budynkach w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa.

3. W przypadku zaprojektowania obiektu dla więcej niż 15 osób, obowiązuje opracowanie „Aneksu OC”, który podlega uzgodnieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

4. Na obszarze opracowania, bez względu na typ zabudowy, należy zarezerwować tereny pod budowę awaryjnych studni wody pitnej, przyjmując normę wynoszącą 7,5 l na osobo-dobę; odległość studni od budynków powinna wynosić do 800 m.

5. Istniejące studnie należy zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do sprawnego uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych.

6. Oświetlenie zewnętrzne (np. ulice, budynki) przystosować do wygaszania.

7. Uwzględnić system alarmowania mieszkańców poprzez syreny alarmowe o promieniu słyszalności do 300 m.

ROZDZIAŁ VII

USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

§ 39. Ustala się następujące przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1) zabudowę należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków;

2) należy zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpożarowe;

3) projektowana komunikacja powinna umożliwiać dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej.

ROZDZIAŁ VIII

USTALENIA KOŃCOWE

§ 40. Ustala się jednorazową stawkę procentową stanowiącą podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów 1KDL, 2KDL, 3KDD, 4KDD, 5KDW, 6KDD, 7KDW, 8KDW, 9CPJ, 10CP, 11CP, 12CP, E w wysokości 1% (słownie: jeden procent), dla pozostałych terenów w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent).

§ 41. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIV/90/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 października 2007 r.


Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIV/90/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 października 2007 r.

Sposób rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów, terenów obejmujących dzielnicę Wojciech.

2. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) nie uwzględnia się następujących uwag wniesionych przez:

1) Józefa Zbierajewskiego o wydzielenie dojazdu do działki nr geod. 4084/2,

2) Suwalskiej Wytwórnia Win o rozszerzenie granic opracowania,

3) Stanisława Wreńskiego o rozszerzenie granic opracowania,

4) Anny Gołębiowskiej o rozszerzenie granic opracowania,

5) Roberta i Edyty Skutnickich o rozszerzenie granic opracowania,

6) Jerzego Zbierajewskiego o rozszerzenie granic opracowania,

7) Laury Zbierajewskiej o rozszerzenie granic opracowania,

8) Zdzisława Stefanowskiego o likwidację ciągu pieszego 10CP oraz o przesuniecie drogi 2KDL na dz. 4047 w kierunku jeziora,

9) Tadeusza Rewińskiego nie wyrażającego zgody na proj. drogę 2KDL na dz. 4042 i wnoszącego o przesuniecie jej w kierunku jeziora i przeznaczenie dz. Nr 4056 pod usługi,

10) Romana Komornickiego kwestionującego ustalenia planu na swojej działce i nie wyrażajacego zgody na podział części działki i przeznaczenie jej pod drogę,

11) Jadwigi Jakubowicz nie wyrażajacej zgody na proj. drogę 2KDL na dz. 4041 i wnoszącej o przesuniecie jej w kierunku jeziora.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIV/90/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 października 2007 r.

Sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów, terenów obejmujących dzielnicę Wojciech inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) stwierdza się, że na terenie objętym planem inwestycje należące do zadań własnych gminy, polegające na budowie dróg i towarzyszącemu im uzbrojeniu terenu, będą realizowane zgodnie z uchwalanymi rocznymi planami inwestycyjnymi miasta Augustów, ze środków własnych gminy i środków zewnętrznych pomocowych Unii Europejskiej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2007-11-06

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-11-06