Uchwała Nr XVI/91/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XVI/91/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza Miasta Augustowa.

Na podstawie art. 26 ust. 2 w związku z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327/ Rada Miejska w Augustowie, uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Burmistrza Miasta Augustowa Leszka Cieślika wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu w dniu 2 listopada 2007 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2007-11-22

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2007-11-22