Uchwała Nr XVIII/105/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVIII/105/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 1, 4, 5, 7, 9 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858; z 2007r. nr 147, poz. 1033) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o. w Augustowie w następujących wysokościach:

1) Cena za 1 m3 dostarczonej wody:

a) Gospodarstwa domowe - 2,25 zł/m3 + podatek VAT

b) Pozostali odbiorcy - 2,29 zł/m3 + podatek VAT

2) Cena na 1 m3 odprowadzonych ścieków:

a) Gospodarstwa domowe - 3,07 zł/m3 + podatek VAT

b) Pozostali odbiorcy - 3,07 zł/m3 + podatek VAT

3) Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

4) Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1, obowiązują przez 1 rok w okresie od 1 lutego 2008 roku do 31 stycznia 2009 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 4. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o. w Augustowie ogłoszą zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/105/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2007r.

Wysokość stawek opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Rodzaj wskaźnika

Jednostka

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych

Cena netto zł/kg ładunku

BZT5

ChZT

Zawiesina ogólna

Azot ogólny

Fosfoogólny

mg 02/dm3

mg02/dm3

mg/dm3

mgN/dm3

mgP/dm3

1000

2000

500

70

30

3,10

2,10

4,61

17,60

1,93

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/105/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2007r.

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych zawiera poniższa tabela.

Lp

Rodzaj stawki

Wysokość stawki netto w zł

1

Za odbiór częściowy sieci, przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

70

2.

Za odbiór końcowy sieci, przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

100

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2008-01-04

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-01-04