Uchwała Nr XVIII/110/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVIII/110/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie wykonania obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /Dz.U.Nr 165, poz. 1171/ Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Powiadomić Sekretarza Miasta p.Aldonę Samel o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Augustowie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zwanego „oświadczeniem lustracjnym” w terminie do dnia 14 marca 2008 r. .

§ 2. Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik do wymienionej na wstępie ustawy.

§ 3. Niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia w określonym wyżej terminie traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia pełnionej funkcji publicznej sekretarza miasta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Augustowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2008-01-04

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-01-04