Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie podjęte na XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2015 r.

- Uchwała Nr XVI/128/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020;

- Uchwała Nr XVI/129/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Augustów a Gminą Augustów;

- Uchwała Nr XVI/130/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Augustowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania;

- Uchwała Nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2016;

- Uchwała Nr XVI/132/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Augustów na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

- Uchwała Nr XVI/133/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu w 2015 r.

- Uchwała Nr XVI/134/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok;

- Uchwała Nr XVI/135/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2015 – 2023.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2015-11-23

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2015-11-23