Uchwała Nr X/91/03 z29.09.2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok

Uchwała Nr

Uchwała Nr X/91/03

Rady Miasta Augustów

z dnia 29 września 2003 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 216.000 zł.
    w tym:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 104.700 zł.

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami

i nieruchomościami” 104.700 zł.

§ 077 104.700 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” 61.300 zł.

z tego:

- rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych” 32.900 zł.

§ 033 22.900 zł.

§ 091 10.000 zł.

- rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” 28.400 zł.

§ 045 28.400 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 50.000 zł.

- rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” 50.000 zł.

§ 626 50.000 zł.

  1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2.097.281 zł.

w tym:

Dział 630 „Turystyka” 1.027.774 zł.

- rozdział 63003 „Zadania w zakresie

upowszechniania turystyki” 1.027.774 zł.

§ 626 128.000 zł.

§ 633 899.774 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 866.700 zł.

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami

i nieruchomościami” 866.700 zł.

§ 075 762.000 zł.

§ 076 104.700 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” 6.000 zł.

- rozdział 71035 „”Cmentarze” 6.000 zł.

§ 244 6.000 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” 54.900 zł.

- rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” 54.900 zł.

§ 044 44.900 zł.

§ 091 10.000 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” 106.907 zł.

w tym:

- rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego” 95.000 zł.

§ 292 95.000 zł.

- rozdział 75805 „Część rekompensująca subwencji ogólnej

dla gmin” 11.907 zł.

§ 292 11.907 zł.

Dział 853 „Opieka społeczna” 15.000 zł.

- rozdział 85395 „Pozostała działalność” 15.000 zł.

§ 202 15.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 20.000 zł.

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby” 20.000 zł.

§ 096 20.000 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 338.596 zł.

w tym:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 70.000 zł.

- rozdział 70095 „Pozostała działalność” 70.000 zł.

§ 6050 70.000 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” 218.596 zł.

- rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 218.596 zł.

§ 8070 218.596 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 50.000 zł.

- rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” 50.000 zł.

§ 6050 50.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2.243.333 zł.

w tym:

Dział 630 „Turystyka” 1.044.274 zł.

- rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki” 1.044.274 zł.

§ 4210 4.000 zł.

§ 4300 12.500 zł.

§ 6050 1.027.774 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 882.100 zł.

- rozdział 70095 „Pozostała działalność” 882.100 zł.

§ 4300 882.100 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” 6.000 zł.

- rozdział 71035 „Cmentarze” 6.000 zł.

§ 4270 6.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 172.959 zł.

- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 72.959 zł.

§ 4270 20.865 zł.

§ 4300 52.094 zł.

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 100.000 zł.

§ 6050 100.000 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 8.000 zł.

- rozdział 75495 „Pozostała działalność” 8.000 zł.

§ 4210 8.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 87.000 zł.

z tego:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 34.654 zł.

§ 2540 3.654 zł.

§ 4210 9.000 zł.

§ 4270 22.000 zł.

- rozdział 80110 „Gimnazja” 52.346 zł.

§ 2540 1.346 zł.

§ 4270 51.000 zł.

Dział 853 „Opieka społeczna” 15.000 zł.

- rozdział 85395 „Pozostała działalność” 15.000 zł.

§ 4210 15.000 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 8.000 zł.

- rozdział 85404 „Przedszkola” 8.000 zł.

§ 4270 8.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 20.000 zł.

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby” 20.000 zł.

§ 2550 20.000 zł.

§ 3

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2003 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego uchwały.

§ 4

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. ustalając przychody w kwocie 121.000 zł. oraz wydatki w kwocie 419.900 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Objaśnienia dotyczące zmian budżetu miasta na 2003 rok zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 60.996.817 zł.

2. wydatki budżetu miasta 70.544.924 zł.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 3.294.168 zł.

4. z dochodów budżetowych kwotę 1.452.196 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych

5. faktyczny deficyt w kwocie 11.000.303 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek 5.939.990 zł.

- kredytu 60.313 zł.

- obligacji 5.000.000 zł.

6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 978.680 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/ Andrzej Kurczyński/

4

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-12-04

Opublikował: Monika Podziewska

Data publikacji: 2003-12-04