Zarządzenie 64 z 7 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu na 2003 rok

Zarządzenie Nr 63/2003

Zarządzenie Nr 64/2003

Burmistrza Miasta Augustów

z dnia 7 sierpnia 2003 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr.15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Uchwały Nr III/21/02 Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu miasta na 2003 rok,

Burmistrz Miasta Augustów zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 29.026 zł.

w tym :

Dział 853 „Opieka społeczna” 29.026 zł.

- rozdział 85315 „Dodatki mieszkaniowe” 29.026 zł.

§ 203 29.026 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 29.026 zł.

w tym:

Dział 853 „Opieka społeczna” 29.026 zł.

- rozdział 85315 „Dodatki mieszkaniowe” 29.026 zł.

§ 3110 29.026 zł.

§ 2

Rozdysponować rezerwę budżetową ogólną w kwocie 31.998 zł.

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 31.998 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” 31.998 zł.

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 31.998 zł.

§ 4810 31.998 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 31.998 zł.

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 1.600 zł.

- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 1.600 zł.

§ 4280 1.600 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 30.398 zł.

- rozdział 90095 „Pozostała działalność” 30.398 zł.

§ 4430 30.398 zł.

§ 3

Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków :

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 18.000 zł.

w tym :

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 18.000 zł.

  • rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 18.000 zł.

§ 4010 18.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 18.000 zł.

w tym:

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 18.000 zł.

  • rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 18.000 zł.

§ 6060 18.000 zł.

§ 4

Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków o 29.026 zł. związane jest z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w trzecim kwartale 2003 r. Rezerwę budżetową przeznacza się na badania lekarskie pracowników samorządowych - 1.600 zł. oraz składkę członkowską na rok 2003 w Związku Komunalnym „ BIEBRZA” - 30.398 zł.

Przesunięcia w dziale 926 zabezpieczą środki na zakup silnika do łodzi na wyciąg nart wodnych w MOS i R.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 59.016.462 zł.

2. wydatki budżetu miasta 68.541.113 zł.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 3.264.694 zł.

4. z dochodów budżetowych kwotę 1.475.652 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek i

kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych

5. faktyczny deficyt budżetu w kwocie 11.000.303 zł. zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z :

- pożyczek 5.939.990 zł.

- kredytu 60.313 zł.

- obligacji 5.000.000 zł.

6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek

w kwocie 978.680 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych

zaciągnietych w latach ubiegłych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia

Burmistrz

Miasta Augustów

/Leszek Cieślik/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2003-12-04

Opublikował: Monika Podziewska

Data publikacji: 2003-12-04