Zarządzenie Nr 65/2003 z 18.08.03 r w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu I półr

Zarządzenie Nr 65/2003

Zarządzenie Nr 65/2003

Burmistrza Miasta Augustów

z dnia 18 sierpnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 roku

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr IX/86/99 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Miasta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, Burmistrz Miasta Augustów zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 roku” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przekazać Radzie Miasta Augustów w terminie do 31 sierpnia 2003 roku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia podjęcia zarządzenia.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Miasta Augustów

/Leszek Cieślik/

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2003-12-04

Opublikował: Monika Podziewska

Data publikacji: 2003-12-04