Zarządzenie Nr 74/03 z 15.09.2003 w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 r.

Zarządzenie Nr 74/03

Zarządzenie Nr 74/03

Burmistrza Miasta Augustów

z dnia 15 września 2003 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok

Na podstawie art.128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Augustów zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 83.784 zł.

w tym:

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 14.184 zł.

- rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” 14.184 zł.

§ 201 14.184 zł.

Dział 853 „Opieka społeczna” 69.600 zł.

- rozdział 85395 „Pozostała działalność” 69.600 zł.

§ 203 69.600 zł.

  1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 83.784 zł.

w tym:

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 14.184 zł.

- rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” 14.184 zł.

§ 4110 1.300 zł.

§ 4120 184 zł.

§ 4210 1.000 zł.

§ 4300 11.600 zł.

§ 4410 100 zł.

Dział 853 „Opieka społeczna” 69.600 zł.

- rozdział 85395 „Pozostała działalność” 69.600 zł.

§ 3110 69.600 zł.

§2

Rozdysponować rezerwę budżetową ogólną w kwocie 1.200 zł.

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.200 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” 1.200 zł.

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 1.200 zł.

§ 4810 1.200 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.200 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 1.200 zł.

- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 1.200 zł.

§ 4590 1.200 zł.

§ 3

Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków o 83.784 zł. związane jest z otrzymaniem dotacji celowych z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP - 14.184 zł. oraz na dofinansowanie dożywiania uczniów - 69.600 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 1.200 zł. przeznacza się na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej z tytułu uszkodzenia samochodu na drodze miejskiej.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 59.115.536 zł.

2. wydatki budżetu miasta 68.640.187 zł.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 3.294.168 zł.

4. z dochodów budżetowych kwotę 1.475.652 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych

5. faktyczny deficyt budżetu w kwocie 11.000.303 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek 5.939.990 zł.

- kredytu 60.313 zł.

- obligacji 5.000.000 zł.

6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 978.680 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz

Miasta Augustów

/Leszek Cieślik/

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2003-12-04

Opublikował: Monika Podziewska

Data publikacji: 2003-12-04