Zarządzenie z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu na 2003 rok

Zarządzenie Nr 63/2003

Zarządzenie Nr 63/2003

Burmistrza Miasta Augustów

z dnia 23 lipca 2003 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr.15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Uchwały Nr III/21/02 Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu miasta na 2003 rok,

Burmistrz Miasta Augustów zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 53.006 zł.

w tym :

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 29.555 zł.

- rozdział 80195 „Pozostała działalność” 29.555 zł.

§ 203 29.555 zł.

Dział 853 „Opieka społeczna” 18.000 zł.

  • rozdział 85314 „Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenie społeczne” 18.000 zł.

§ 201 18.000 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 5.451 zł.

- rozdział 85495 „Pozostała działalność” 5.451 zł.

§ 203 5.451 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 53.006 zł.

w tym:

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 29.555 zł.

- rozdział 80195 „Pozostała działalność” 29.555 zł.

§ 4440 29.555 zł.

Dział 853 „Opieka społeczna” 18.000 zł.

  • rozdział 85314 „Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenie społeczne” 18.000 zł.

§ 3110 18.000 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 5.451 zł.

- rozdział 85495 „Pozostała działalność” 5.451 zł.

§ 4440 5.451 zł.

§ 2

Rozdysponować rezerwę budżetową ogólną w kwocie 3.000 zł.

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 3.000 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” 3.000 zł.

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 3.000 zł.

§ 4810 3.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 3.000 zł.

w tym:

Dział 710 „Działalność usługowa” 3.000 zł.

- rozdział 71035 „Cmentarze” 3.000 zł.

§ 4270 3.000 zł.

§ 3

Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków :

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 19.556 zł.

w tym :

Dział 630 „Turystyka” 17.000 zł.

  • rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki” 17.000 zł.

§ 2820 7.000 zł.

§ 4210 10.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 2.556 zł.

- rozdział 75022 „Rady gmin” 2.556 zł.

§ 3030 2.556 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 19.556 zł.

w tym:

Dział 630 „Turystyka” 17.000 zł.

  • rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki” 17.000 zł.

§ 4300 17.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 2.556 zł.

- rozdział 75022 „Rady gmin” 2.556 zł.

§ 3020 2.556 zł.

§ 4

Objaśnienia dotyczące zmian budżetu na 2003 rok zawiera załącznik do niniejszego

zarządzenia.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 58.987.436 zł.

2. wydatki budżetu miasta 68.512.087 zł.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 3.264.694 zł.

4. z dochodów budżetowych kwotę 1.475.652 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek i

kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych

5. faktyczny deficyt budżetu w kwocie 11.000.303 zł. zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z :

- pożyczek 5.939.990 zł.

- kredytu 60.313 zł.

- obligacji 5.000.000 zł.

6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek

w kwocie 978.680 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych

zaciągnietych w latach ubiegłych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia

Burmistrz

Miasta Augustów

/Leszek Cieślik/

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2003-12-04

Opublikował: Monika Podziewska

Data publikacji: 2003-12-04