Zarządzenie Nr 396/06 z dnia 30 października 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa

Zarządzenie Nr 396/06 z dnia 30 października 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

GGSSS SGS
 • zarządzenie nr 396/06

 • burmistrza miasta augustowa

 1. 30 października 2006r.

  • w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

   • Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2005 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz § 11 Uchwały Nr XXXI/292/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

    1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 297.479 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 20.000 zł

- rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 20.000 zł

§ 2030 20.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.000 zł

- rozdział 80195 „Pozostała działalność” 1.000 zł

§ 2030 1.000 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 300 zł

- rozdział 85195 „Pozostała działalność” 300 zł

§ 2010 300 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 64.720 zł

- rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 64.720 zł

§ 2010 64.720 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 211.459 zł

- rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 211.459 zł

§ 2030 211.459 zł

    1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 297.479 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 20.000 zł

- rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 20.000 zł

§ 4210 20.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.000 zł

- rozdział 80195 „Pozostała działalność” 1.000 zł

§ 4170 1.000 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 300 zł

- rozdział 85195 „Pozostała działalność” 300 zł

§ 4210 300 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 64.720 zł

- rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 64.720 zł

§ 3110 64.720 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 211.459 zł

- rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 211.459 zł

§ 3240 211.459 zł

    1. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 5.000 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 5.000 zł

- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 5.000 zł

§ 4210 5.000 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 5.000 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 5.000 zł

- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 5.000 zł

§ 4300 5.000 zł

    1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 297.479 zł dotyczy otrzymania dotacji celowych:

        • 20.000 zł - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego, ubrania ochronnego oraz sprzętu dla sekcji płetwonurków,

        • 1.000 zł - dotacja celowa na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

        • 300 zł - dotacja na sfinansowanie wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców,

        • 64.720 zł - dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.,

        • 211.459 zł - dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 75075 o kwotę 5.000 zł, wynikają z konieczności dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

    1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

       1. dochody budżetu miasta 63.955.366 zł,

       2. wydatki budżetu miasta 65.998.178 zł,

       3. przychody 5.684.432 zł,

       4. rozchody 3.641.620 zł,

       5. deficyt budżetowy 2.042.812 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych,

       1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.434.045 zł.

    1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Burmistrz

 • Miasta Augustowa

 • Leszek Cieślik

2006-10-30 11:01:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-12-19

Opublikował: Barbara Lipska

Data publikacji: 2006-12-19