Zarządzenie Nr 398/06 z dnia 14 listopada 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa

Zarządzenie Nr 398/06 z dnia 14 listopada 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

GGSSS SGS
 • Zarządzenie Nr 398/06

 • Burmistrza Miasta Augustowa

 1. 14 listopada 2006 roku

  • w sprawie zmian budżetu miasta na 2006r.

   • Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. z 2005 r., Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, poz. 1218) oraz § 11 uchwały Nr XXXI/292/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 r. Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

    1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 22.921 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 1.880 zł

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” 1.880 zł

§ 2010 1.880 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 15.651 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 147 zł

§ 2030 147 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność” 15.504 zł

§ 2030 15.504 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 5.390 zł

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 5.390 zł

§ 2010 5.390 zł

    1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 22.921 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 1.880 zł

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” 1.880 zł

§ 4300 37 zł

§ 4430 1.843 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 15.651 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 147 zł

§ 3260 147 zł

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” 15.504 zł

§ 4300 15.504 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 5.390 zł

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 5.390 zł

§ 3110 5.390 zł

    1. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków:

     1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta na kwotę 1.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.000 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 1.000 zł

§ 4010 1.000 zł

     1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.000 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 1.000 zł

§ 4240 1.000 zł

    1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 22.921 zł wynika:

      1. z otrzymania dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminy - 1.880 zł,

      2. z otrzymania zwiększonej dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej - 147 zł,

      3. z uzupełnienia dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 15.504 zł,

      4. ze zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków (rozdział 85214) - 5.390 zł,

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 1.000 zł wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

    1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

       1. dochody budżetu miasta 63.978.287 zł

       2. wydatki budżetu miasta 66.021.099 zł

       3. przychody 5.684.432 zł

       4. rozchody 3.641.620 zł

       5. deficyt budżetowy 2.042.812 zł

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów oraz z wolnych środków z lat ubiegłych,

       1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.441.315 zł.

    1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Burmistrz

 • Miasta Augustowa

/Leszek Cieślik/

2006-11-14 10:57:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-12-19

Opublikował: Barbara Lipska

Data publikacji: 2006-12-19