Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie

Urząd Miejski w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Data publikacji strony internetowej: 2003-03-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-06-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

część plików skanowanych nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Wojewnik, adres poczty elektronicznej daniel.wojewnik@urzad.augustow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 537189920. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Urząd Miejski w Augustowie

Adres organu odwoławczego: ul. Młyńska 35 16-300 Augustów

Adres e-mail organu odwoławczego: urzad.miejski@urzad.augustow.pl

Telefon organu odwoławczego: 87 643 42 10

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35
 • Do budynku prowadzą  4 wejścia: od ul. Młyńskiej, od ul Hożej, od parkingu oraz na ścianie bocznej (od południowego – wschodu) z dojścia od Młyńskiej i parkingu.
 • Do wejścia od ul. Młyńskiej prowadzą dwa stopnie schodów i brak jest podjazdu.
 • Pozostałe wejścia zlokalizowane na poziomie terenu. 
 • Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku jest winda.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku jest pętla indukcyjna w Biurze Obsługi Klienta.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Udogodnienia

Rozmiar czcionki zastosowanej w serwisie jest określony w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki w serwisie należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:
Internet Explorer: Menu "Widok" > "Rozmiar tekstu"
Firefox: Menu "Widok" > "Powiększenie" (Ctrl++)
Opera: Menu "Widok" > "Powiększenie"

Inne informacje i oświadczenia

W Urzędzie Miejskim w Augustowie został powołany Zespół do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pod kierownictwem Pani Anny Stankiewicz.

Skład Zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
 
Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej - Pani Anna Stankiewicz
Kontakt: Urząd Miejski w Augustowie ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, tel. 87 643 80 61, e-mail: anna.stankiewicz@urzad.augustow.pl
 
Koordynator do spraw dostępności architektonicznej - Pani Emilia Wierzbicka
Kontakt: Urząd Miejski w Augustowie ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, tel. 87 643 42 18, e-mail: emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl
 
Koordynator do spraw dostępności cyfrowej - Pan Andrzej Jefimow
Kontakt: Urząd Miejski w Augustowie ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, tel. 87 643 65 88, e-mail: andrzej.jefimow@urzad.augustow.pl
 
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 
 1. analiza aktualnego stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarach, o których mowa w ust. 1,
 2. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w obszarach, o których mowa w ust.l,
 3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. monitorowanie działalności Burmistrza Miasta w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 5. przygotowanie projektu raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami ustawy.