Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością wnioskodawca powiadamia organ gminy w celu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu tej osoby po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Odbioru dowodu złożonego w tym trybie może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
Wniosek w formie pisemnej składa się w siedzibie dowolnego organu gminy. Wniosek w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym można złożyć poprzez stronę www.obywatel.gov.pl
Kogo dotyczyOsoby fizyczne
Czas realizacji30 dni od daty złożenia wniosku
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami,
 • fotografia dołączana do wniosku w formie pisemnej powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku,
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została załączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami,
 • na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez właściwy dla miejsca zameldowania Urząd Wojewódzki) lub skrócony polski akt urodzenia albo skrócony polski akt małżeństwa.
 • Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)
  Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych.
  Dla obywatela to sposób, by uzyskać informacje na przykład o:
 • dokumentach gotowych do odbioru,
 • zbliżającym się terminie upływu ważności dowodu osobistego,
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Twoich sprawach prowadzonych w urzędzie.
 • Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny. Odbywa się wyłącznie za zgodą osoby, której dane mają zostać wpisane do RDK. Każda osoba pełnoletnia, która posiada numer PESEL, może przekazać swoje dane kontaktowe do RDK: numer telefonu komórkowego lub adres poczty e-mail, bądź oba.
  Dane w RDK są bezpieczne, gdyż będą wykorzystywane tylko przez instytucje publiczne, wyłącznie do informowania Obywateli o sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą.
  Dane kontaktowe można zmienić lub usunąć z RDK w dowolnym momencie.
  Więcej informacji na stronie ww.obywatel.gov.pl
OpłatyBrak
Tryb odwoławczyW przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U.2021.816 t.j.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U.2020.31 t.j.).
Formularz elektroniczny

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

 

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

lub

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Maciąg

Data wytworzenia: 2017-02-06

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2021-12-06

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2017-02-03