Dopisanie do spisu wyborców

Wyborca przebywający czasowo lub nigdzie niezamieszkały przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.
W przypadku wyborów samorządowych wyborca, może zmienić obwód głosowania tylko na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla miejsca jego stałego zameldowania.


Kogo dotyczy

Każdy obywatel polski, który ma prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach.


Czas realizacji

Wyborca jest dopisywany niezwłocznie, w dniu złożenia wniosku, do spisu wyborców w obwodzie głosowania czasowego miejsca pobytu, co spowoduje skreślenie wnioskodawcy ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.


Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
  W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem (za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości może być okazywany przy składaniu wniosku.
 • Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
  2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. , poz. 15 )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. , poz. 5 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. , poz. 318 )

Formularze elektroniczne

Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Wojewnik

Data wytworzenia: 2021-05-10

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2021-05-19

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2021-05-19