Nabór na 2 stanowiska podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

16 - 300 AUGUSTÓW, UL. 3 MAJA 60

OGŁASZA NABÓR NA 2 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
PODINSPEKTORA W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość przepisów ustaw: o ochronie zwierząt, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o grobach i cmentarzach wojennych, o cmentarzach komunalnych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie środowiska, o lasach, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Prawo Wodne, Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i biurowym, w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word, Excel;
 • dyspozycyjność, terminowość, sumienność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności:
 • prowadzenie ewidencji szczegółowej bezpańskich psów poprzez pozyskiwanie informacji ze schroniska,
 • podejmowanie działań i nadzorowanie realizacji umowy zawartej z wykonawcą na wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów.
 • zapewnienie prawidłowej realizacji umowy zawieranej z lekarzem weterynarii na wykonywanie usług weterynaryjnych bezdomnym i dzikim zwierzętom,
 • przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców, Straży Pożarnej, Policji dotyczących bezdomnych oraz dzikich zwierząt,
 • rozliczanie finansowe i rzeczowe wykonanych robót przez wykonawców,
 • przygotowywanie i realizacja Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Augustowa,
 • współpraca z Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta Augustowa do Spraw Opieki Nad Bezdomnymi Zwierzętami,
 • wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy agresywnej.
 1. Prowadzenie spraw związanych z mogiłami, cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej:
 • wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o cmentarnictwie wojennym,
 • ustalenie szczegółowego zakresu robót do przetargów oraz potrzeb finansowych do budżetu miejskiego,
 • podejmowanie działań i nadzorowanie realizacji umowy zawartej z wykonawcą na przedmiotowe zadania,
 • rozliczanie finansowe i rzeczowe wykonanych robót przez wykonawców,
 • prowadzenie ewidencji pochowanych na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich oraz ewidencji pozostałych obiektów cmentarnictwa wojennego.
 1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego.
 2. Realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków, a w szczególności:
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych w formie zbioru kart adresowych zabytków z terenu gminy oraz aktualizacja danych,
 • uczestnictwo w przeprowadzanych oględzinach obiektów wspólnie z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją szaletów publicznych:
 • analizowanie potrzeb miasta w zakresie ilości toalet publicznych,
 • przygotowywanie i realizacja umów na obsługę szaletów publicznych,
 • przygotowywanie kontenerów sanitarnych WC przed sezonem letnim oraz kontrola stanu utrzymania o okresie użytkowania,
 • rozliczanie finansowe i rzeczowe umów zawartych z wykonawcami.
 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:
 • prowadzenie spraw związanych z deratyzacją, w tym analiza potrzeb deratyzacji i przygotowanie zarządzeń o obszarze deratyzacji,
 • wydawanie zezwoleń wynikających z § 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • organizacja odbioru padłych zwierząt z terenu miasta Augustowa.
 1. Prowadzenie spraw związanych z oczyszczanie terenów miejskich, a w szczególności:
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawców,
 • nadzorowanie, rozliczanie finansowe i rzeczowe wykonanych robót na podstawie zawartych umów z wykonawcami na następujące zadania: wywóz nieczystości stałych ze śmietniczek ulicznych, zamiatanie mechaniczne ulic miejskich utwardzonych, sprzątanie bieżące terenów miejskich, wywóz nieczystości stałych z kontenerów,
 • analizowanie wydatków w zakresie oczyszczania miasta.
 1. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwościami Burmistrza.
 2. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki leśnej, w szczególności:
 • prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na wybór wykonawców i przygotowywanie stosownej dokumentacji,
 • przygotowywanie stosownych dokumentów do sporządzania uproszczonych planów urządzania lasu komunalnego,
 • przygotowywanie stosownej dokumentacji w zakresie pielęgnacji lasu, pozyskiwania (wycinki) drewna,
 • współpraca z leśniczym lasu komunalnego,
 • sprawowanie nadzoru nad pozyskiwaniem i sprzedażą drewna,
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji przychodowo – rozchodowej pozyskanego drewna z lasu komunalnego oraz terenów miejskich niebędących lasami,
 • terminowe przekazywanie dokumentacji o ilości pozyskanego drewna do wydziału finansowego,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie nieodpłatnego przekazywania drewna lub sprzedaży oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji w tym zakresie, celem przedłożenia do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Augustowa,
 • zawiadamianie Starosty Augustowskiego o pozyskaniu drewna z lasu komunalnego, celem jego zalegalizowania,
 • kontrola i odbiór pozyskanego drewna z lasu komunalnego przy udziale wykonawcy zadania oraz sporządzanie stosownej dokumentacji.
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi realizującymi zadania w zakresie gospodarki leśnej,
 • przygotowywanie zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie ustalania cen sprzedaży drewna oraz szczegółowych zasad prowadzenia sprzedaży drewna w formach przetargowych i ich aktualizacja,
 • opracowywanie zarządzeń w sprawie zasad prowadzenia gospodarki leśnej oraz ich aktualizacja,
 • przeprowadzanie kontroli potwierdzającej zgodność stanu faktycznego z uproszczonym planem urządzania lasu komunalnego i sporządzanie stosownej dokumentacji,
 • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu leśnictwa.
 1. Prowadzenie spraw związanych z miejską komunikacją i publicznym transportem drogowym, w tym w szczególności:
 • analizowanie wniosków oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wyrażania zgody na korzystanie z przystanków autobusowych,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzgadniania i naliczania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzgadniania przebiegów linii komunikacyjnych,
 • rozliczanie faktur za usługę przewozu środkami komunikacji miejskiej.
 1. Prowadzenie czynności wynikających z zapisów ustawy Prawo Wodne, w tym:
 • przeprowadzanie procedur uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych,
 • rozpatrywanie spraw związanych z naruszaniem stosunków wodnych,
 • uiszczanie opłat za korzystanie z urządzeń wodnych i odprowadzanie wód opadowych.
 1. Prowadzenie czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT), w tym wystawianie faktur i sporządzanie na ich podstawie cząstkowych rejestrów sprzedaży.
 2. Analizowanie wydatków w zakresie powierzonych obowiązków, sporządzanie informacji do projektu budżetu i kontrola nad realizacją w/w zakresie.
 3. Udostępnianie informacji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie papierowej i elektronicznej.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie powierzonych obowiązków.
 5. Realizacja zadań własnych gminy w związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 6. Wykonywanie czynności zleconych przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy zawierający szczegółowy przebieg pracy kandydata oraz  szczegółowy przebieg nauki z nazwami ukończonych szkół i uczelni;
 • kwestionariusz osobowy do celów rekrutacyjnych (do pobrania Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 • kserokopia lub odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe;
 • kserokopie lub odpis dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);

Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Warunki pracy:

 • brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;
 • praca w siedzibie Urzędu Miejskiego – budynek piętrowy, brak windy;
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • praca przy komputerze;
 • wynagrodzenie brutto 3200,00 zł miesięcznie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze – był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora (gospodarka komunalna) w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do 11 sierpnia 2020 do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim: 16 – 300 Augustów, ul. 3 Maja 60, tel. 87 6434210, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@urzad.augustow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, w szczególności ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Administrator udostępni dane osobowe innym podmiotom, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od daty zakończenia rekrutacji.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Augustów, dnia 28 lipca 2020 r.                       

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

        (-) Filip Jerzy Chodkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Główny Specjalista Elżbieta Sokołow

Data wytworzenia: 2020-07-28

Wprowadzający: Elżbieta Sokołow

Modyfikujący: Elżbieta Sokołow

Data modyfikacji: 2020-07-28

Opublikował: Elżbieta Sokołow

Data publikacji: 2020-07-28