decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Augustów, dnia 24 lipca 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm) Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2018 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GKRiOŚ.6220.4.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technologiczne, p-poż, instalacje wod – kan, c.o, elektryczne oraz z orurowaniem łączącym stację z projektową siecią gazową miasta Augustów, na części działki o numerze ewidencyjnym 717/28 położonej w Augustowie przy ulicy Produkcyjnej obręb 1

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. Nowomiejska 41 w Wydziale Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 02.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-07-24

Wprowadzający: Teresa Arciszewska

Modyfikujący: Teresa Arciszewska

Data modyfikacji: 2018-07-24

Opublikował: Teresa Arciszewska

Data publikacji: 2018-07-24