Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Augustów, 29 czerwca 2020 r.

GKRiOŚ.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu wydania decyzji

        Stosownie do art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm) zawiadamiam strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów na nieruchomości położonej przy ulicy Łaziennej 32 w Augustowie do dnia 30 września 2020 r.

        Przedłużenie terminu postępowania administracyjnego spowodowane jest nie zamknięciem procedury administracyjnej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

        Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, w przypadkach przedstawionych w ww. artykule do organu wyższego stopnia tj., Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

        Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sebastian Chudowolski

Data wytworzenia: 2020-07-01

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2020-07-20

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2020-07-01