Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej

                                                                                                                                                                                                      Augustów, 10 października 2019 r.

GKRiOŚ.6220.8.2019

 

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Stosownie do art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm) zawiadamiam strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. przebudowa wież wyciągu narciarstwa wodnego na jeziorze Necko w Augustowie na działkach o numerach ewidencyjnych 4959 obręb 2, 1/55 i 332/1 obręb 4. Przyczyną przedłużenia rozpatrzenia sprawy jest konieczność przeprowadzania czynności administracyjnych w ramach prowadzonego postępowania i informowanie stron w trybie art. 49 Kpa.

W związku z powyższym wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30 listopada 2019 r. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Burmistrz Miasta Augustowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-10-10

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2019-10-10

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2019-10-10