Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Remont śluzy Augustów w km 32+500 Kanału Augustowskiego

Augustów, 26 stycznia 2023 r.

GKRiOŚ.6220.8.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję strony postępowania, że w dniu 25 stycznia 2023 r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Remont śluzy Augustów w km 32+500 Kanału Augustowskiego.

Z uwagi na powyższe informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów istnieje możliwość zapoznania się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy.

Jednocześnie informuję, iż strony postępowania mogą wnieść zażalenie od niniejszego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa w terminie 7 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zgodnie z dyspozycją art. 49 Kpa.

                                                                                                                              

 

Z up. Burmistrza Sławomir Sieczkowski

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-01-26

Wprowadzający: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2023-01-26

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2023-01-26