Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: PCV Ø 315 mm L=573,24 mb, PCV Ø 250 mm L=1 373,53 mb, PCV Ø 200 mm L=822,94 mb oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Ø 110 L=155,00 mb na działkach o nr ewidencyjnych 1808/1, 1807/3, 1806/2, 1805/4, 1799/6, 1799/1, 535/7, 1798/3, 1798/2, 1797, 1787/2, 1786/2, 1786/1, 1784/4, 1973/9, 1783/11, 1783/13, 1783/4, 533/1, 658, 527/4, 527/3, 1906/1, 1906/2, 1785, 1784/1, 1783/7 obręb 1 przy ul. Ziemiańskiej, Chłopskiej, Szlacheckiej, Włościańskiej, Dworskiej oraz Guziej w Augustowie

 

GKRiOŚ.6220.16.2023                                                                        Augustów, 16 listopada 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia, że na wniosek Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. ul. Filtrowa 2, 16-300 Augustów wszczął postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: PCV Ø 315 mm L=573,24 mb, PCV Ø 250 mm L=1 373,53 mb, PCV Ø 200 mm L=822,94 mb oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Ø  110 L=155,00 mb na działkach o nr ewidencyjnych 1808/1, 1807/3, 1806/2, 1805/4, 1799/6, 1799/1, 535/7, 1798/3, 1798/2, 1797, 1787/2, 1786/2, 1786/1, 1784/4,  1973/9, 1783/11, 1783/13, 1783/4, 533/1, 658, 527/4, 527/3, 1906/1, 1906/2, 1785, 1784/1, 1783/7 obręb 1 przy ul. Ziemiańskiej, Chłopskiej, Szlacheckiej, Włościańskiej, Dworskiej oraz Guziej w Augustowie.

Wnioskowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1  pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Augustowa zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.).

Informuję, iż Burmistrz Miasta Augustowa wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach o wyrażenie opinii co do potrzeby, lub jej braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie w zakładce „ochrona środowiska”.

Zawiadamiam także, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż ze względu na potrzebę przeprowadzenia procedury administracyjnej wymaganej przepisami prawa, w tym uzyskania wymaganych opinii, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 31-01-2024 r.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Młyńska 35, pokój 300.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza Sławomir Sieczkowski

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-11-16

Wprowadzający: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2023-11-16

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2023-11-16