OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia oględzin w terenie

BURMISTRZ MIASTA

AUGUSTOWA

Augustów, dnia: 26 maja 2023 r.

GKRiOŚ.6131.10.2023

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia oględzin w terenie.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie, postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej przy ul. Norwida 3 w Augustowie, działka o numerze ewidencyjnym 4963 obręb 3.

Organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości jest Burmistrz Miasta Augustowa zgodnie z art.83a ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Jednocześnie zawiadamiam, o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu z oględzin, które odbędą się w dniu 26 czerwca 2023 r. o godzinie 9:00 na ww. terenie.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,
o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie w zakładce „ochrona środowiska”.

Zawiadamiam także, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
iż ze względu na potrzebę przeprowadzenia procedury administracyjnej wymaganej przepisami prawa, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 31-08-2023 r.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Mając na uwadze art. 10 § 1 informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Młyńska 35, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, można zapoznać się z aktami sprawy, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

/-/

Mirosław Karolczuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-05-26

Wprowadzający: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2023-05-26

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2023-05-26