Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

GKRiOŚ.6220.13.2019                                                                                                                                                                 Augustów, 14 listopada 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 71 ust. 2 wyżej cyt. ustawy, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na:

- budowie wiaty służącej do zadaszenia urządzenia do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

- budowie osłony na odpady w postaci boksów, częściowo zadaszonej

- remoncie nawierzchni istniejącego placu utwardzonego

- odwodnieniu remontowanego placu utwardzonego.

    Sprawa prowadzona jest z wniosku: „TRANSDŹWIG Zawadzcy S. J., ul. Wypusty 7, 16-300 Augustów.

    Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Augustowa.

   Informuję, iż Burmistrz Miasta Augustowa wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Suwałkach o wyrażenie opinii co do potrzeby, lub jej braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

   Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie w zakładce „ochrona środowiska”.

    Zawiadamiam także, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż ze względu na potrzebę przeprowadzenia procedury administracyjnej wymaganej przepisami prawa, w tym uzyskania wymaganych opinii, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 31-01-2020 r.

   Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

    Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Nowomiejska 41.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-11-14

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2019-11-15

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2019-11-15