Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę, w gospodarstwie o obsadzie docelowej do 163,9 na działce ewidencyjnej nr 53/3 obręb 0001 przy ul. Rajgrodzkiej 265C w Augustowie

 

GKRiOŚ.6220.3.2023                                                                            Augustów, 21 marca 2023 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia, że na wniosek osoby fizycznej wszczął postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę, w gospodarstwie o obsadzie docelowej do 163,9 na działce ewidencyjnej nr 53/3 obręb 0001 przy ul. Rajgrodzkiej 265C w Augustowie. Przedsięwzięcie, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 104a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Augustowa zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.).

Informuję, iż Burmistrz Miasta Augustowa wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach o wyrażenie opinii co do potrzeby, lub jej braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie w zakładce „ochrona środowiska”.

Zawiadamiam także, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż ze względu na potrzebę przeprowadzenia procedury administracyjnej wymaganej przepisami prawa, w tym uzyskania wymaganych opinii, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 31-05-2023 r.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy
w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Młyńska 35.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza Sławomir Sieczkowski

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-03-21

Wprowadzający: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2023-03-21

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2023-03-21