Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

GKRiOŚ.6220.14.2019                                                                                                                                                                               Augustów, 30 grudnia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia, że na wniosek Pana Józefa Wiszniewskiego wszczął postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na legalizacji samowoli budowlanej tj. budowie hali montażu kadłubów łodzi  z częścią administracyjno-socjalną na działkach ewidencyjnych o numerach 150/3 i 135/8 obręb 1 przy ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie.

Wnioskowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1, pkt 14, pkt 48 oraz pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Augustowa.

Informuję, iż Burmistrz Miasta Augustowa wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Suwałkach o wyrażenie opinii co do potrzeby, lub jej braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie w zakładce „ochrona środowiska”.

Zawiadamiam także, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż ze względu na potrzebę przeprowadzenia procedury administracyjnej wymaganej przepisami prawa, w tym uzyskania wymaganych opinii, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 31-03-2020 r.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Nowomiejska 41.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-12-30

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2019-12-31

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2019-12-31