Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                           

Augustów, 24 czerwca 2020 r.

GKRiOŚ.6220.5.2020                                                                          

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia, że na wniosek osoby fizycznej z dnia 13.05.2020 r., uzupełniony pismem z dnia 03.06.2020 r., oraz pismem z dnia 19.06.2020 r., wszczął postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie przystani śródlądowej nad rzeką Nettą wraz  z umocnieniem nabrzeża rzeki na działce o numerze geod. 2955, 2903/1 obręb 2 i 2903/1  obręb 3 w Augustowie.

Wnioskowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Augustowa zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.).

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie w zakładce „ochrona środowiska”.

Zawiadamiam także, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż ze względu na potrzebę przeprowadzenia procedury administracyjnej wymaganej przepisami prawa, w tym uzyskania wymaganych opinii, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 30-09-2020 r.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Nowomiejska 41.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2020-06-24

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2020-06-24

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2020-06-24