Obwieszczenie o wydaniu decyzji

         Augustów, 3 kwietnia 2020 r.

GKRiOŚ.6220.15.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję strony postępowania, że w dniu 31 marca 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej publicznej ulica Studzieniczna w Augustowie.

Z uwagi na powyższe informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

Jednocześnie informuję, iż strony postepowania mogą wnieść odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zgodnie z dyspozycją art. 49 Kpa.

                                                                                                                                           

 

Z up. Burmistrza Filip Jerzy Chodkiewicz

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2020-04-03

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2020-04-03

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2020-04-03