Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjnego o halę montażu łodzi na działkach ewidencyjnych o numerach 764/3 oraz 4984 obręb 3 przy ul. Słowackiego w Augustowie

Augustów, 27 grudnia 2022 r.

GKRiOŚ.6220.26.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz w związku z art. 74 ust. 3 i 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję strony postępowania o:

- wydaniu w dniu 22 grudnia 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjnego o halę montażu łodzi na działkach ewidencyjnych o numerach 764/3 oraz 4984 obręb 3 przy ul. Słowackiego
w Augustowie,

- terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. 27.12.2022 r. 9.01.2023 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów.

Jednocześnie informuję, iż strony postępowania mogą wnieść odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zgodnie z dyspozycją art. 49 Kpa.

                                                                                                                                           

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 10.01.2023 r. służy stronom prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa.

 

Z up. Burmistrza Sławomir Sieczkowski

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2022-12-27

Wprowadzający: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2022-12-27

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2022-12-27