Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Remont śluzy Augustów w km 32+500 Kanału Augustowskiego

                  Augustów, 29 marca 2023 r.

GKRiOŚ.6220.8.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję strony postępowania, że w dniu 29 marca 2023 r. zostało wydane postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Burmistrza Miasta Augustowa o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Remont śluzy Augustów w km 32+500 Kanału Augustowskiego wydanej w dniu 17 lutego 2021 r. znak: GKRiOŚ.6220.8.2020.

Z uwagi na powyższe informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Młyńska 35,16-300 Augustów istnieje możliwość zapoznania się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zgodnie z dyspozycją art. 49 Kpa.

                                                                                                                              

 

Z up. Burmistrza Sławomir Sieczkowski

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

 

      

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zatępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie

Data wytworzenia: 2023-03-29

Wprowadzający: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2023-03-31

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2023-03-31