Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


 
GKRiOŚ.6220.8.2019                                                                                                                                                                                     Augustów, 23 września 2019 r.                                                                                                                         OBWIESZCZENIE
                                                                                                         o wystąpieniu do organów opiniujących

              Na podstawie art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa wież wyciągu narciarstwa wodnego na jeziorze Necko w Augustowie na działkach o numerach ewidencyjnych 4959 obręb 2, 1/55 i 332/1 obręb 4, że na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz 78 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko pismem z dnia 23 września 2019 r., znak GKRiOŚ.6220.8.2019, wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z prośbą o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Po otrzymaniu opinii ww. organów możliwe będzie wydanie przez tut. organ postanowienia stwierdzającego obowiązek lub brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ustawy  z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Nowomiejska 41.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                                                                                                                               Z up. Burmistrza Filip Jerzy Chodkiewicz
                                                                                                                                                                                               Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa


    

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-09-23

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2019-09-25

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2019-09-25