Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę, w gospodarstwie o obsadzie docelowej do 163,9 na działce ewidencyjnej nr 53/3 obręb 0001 przy ul. Rajgrodzkiej 265C w Augustowie

              Augustów, 11 kwietnia 2023 r.

GKRiOŚ.6220.3.2023

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o zebranym materiale dowodowym

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę, w gospodarstwie o obsadzie docelowej do 163,9 na działce ewidencyjnej nr 53/3 obręb 0001 przy ul. Rajgrodzkiej 265C w Augustowie zebrano cały materiał dowodowy.

Mając na uwadze art. 10 § 1 informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Młyńska 35, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, można zapoznać się z aktami sprawy, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja na podstawie zebranego w sprawie materiału.

 

 

Z up. Burmistrza Sławomir Sieczkowski

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-04-11

Wprowadzający: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2023-04-12

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2023-04-12