Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                  Augustów, 17 lipca  2020 r.

GKRiOŚ.6220.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

o zebranym materiale dowodowym

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów na nieruchomości położonej przy ulicy Łaziennej 32 w Augustowie zebrano cały materiał dowodowy.

Mając na uwadze art. 10 § 1 informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska , ul. Nowomiejska 41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, można zapoznać się z aktami sprawy, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja na podstawie zebranego w sprawie materiału.

 

 

Z up. Burmistrza Filip Jerzy Chodkiewicz

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

 

                 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2020-07-17

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2020-07-20

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2020-07-20