Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                  Augustów,  12 grudnia 2019 r.

GKRiOŚ.6220.13.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

o zebranym materiale dowodowym

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

- budowie wiaty służącej do zadaszenia urządzenia do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

- budowie osłony na odpady w postaci boksów, częściowo zadaszonej

- remoncie nawierzchni istniejącego placu utwardzonego

- odwodnieniu remontowanego placu utwardzonego

na działce o numerze ewidencyjnym 5019 położonej w Augustowie przy ul. Wypusty 7 zebrano cały materiał dowodowy.

Mając na uwadze art. 10 § 1 informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska , ul. Nowomiejska 41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, można zapoznać się z aktami sprawy, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja na podstawie zebranego w sprawie materiału.

 

 

Z up. Burmistrza Filip Jerzy Chodkiewicz

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-12-12

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2019-12-13

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2019-12-13