Burmistrz Miasta Augustowa zatrudni dyrektora APK.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Augustowa zatrudni dyrektora
Augustowskich Placówek Kultury

I. Kandydat na stanowisko dyrektora Augustowskich Placówek Kultury powinien posiadać:

· wykształcenie niezbędne do prawidłowego kierowania jednostką kultury,

· udokumentowany co najmniej 10 letni staż pracy w tym 5 lat pracy
w instytucjach kultury,

· znajomość funkcjonowania instytucji kultury, ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

· znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych,

· dyspozycyjność i dobry stan zdrowia,

· 2 lata na stanowisku kierowniczym.

II. Wymagane dokumenty:

· list motywacyjny i CV,

· dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (odpisy dyplomów i świadectw),

· dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
z uwzględnieniem osiągnięć w tym zakresie,

· koncepcję organizacji i działalności Augustowskich Placówek Kultury,

· zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,

· oświadczenie o niekaralności,

· oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 .08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Augustowskich Placówek Kultury” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Augustowie lub wysłać na adres Urząd Miejski w Augustowie,
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów w terminie do 29 grudnia 2008 r. .

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – styczeń 2009 r.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie oraz podana zostanie informacja na stronie Urzędu Miejskiego.

Kandydat ma prawo zapoznać się z warunkami organizacyjnymi działalności Augustowskich Placówek Kultury w ich siedzibie, natomiast o bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego u Skarbnika Miejskiego.

Augustów, dnia 5 grudnia 2008 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-12-05

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2008-12-05