Obwieszczenie

GKR i OŚ

GKR i OŚ. 7624 -19/08 Data: 2008.03.03

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska

informuję

że Starosta Augustowski oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie uzgodnił w trybie art. 106 kpa warunki realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: na przebudowie ul. Kwaśnej w Augustowie na działkach o nr ew: 1929, 3243, 3199, 3198, 3043, 2945, 2439/3, 2956 obręb geodezyjny nr 2.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.) uprzejmie informuję, że stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia. Przedmiotowe wnioski i żądania można składać w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60 pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.

Burmistrz Miasta

Augustów

Strony postępowania mogą na etapie uzgadniania decyzji środowiskowej brać czynny udział w postępowaniu, wnosić swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie uzgadnianej decyzji w siedzibie Starosty Augustowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-03-03

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2008-03-03