obwieszczenie o likalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) informuję, iż zostało

wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizacji zadania inwestycyjnego pn.;”Moje boisko - Orlik 2012”.

Zakres rzeczowy planowanych robót obejmuje:

1) kompleks dwóch boisk,

- boisko piłkarskie

- boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki ręcznej, koszykowej i tenisa

2) budynek sanitarno-szatniowy,

3) przyłącze wodociągowe,

4) przyłącze kanalizacji sanitarnej,

5) instalacja elektroenergetyczna do zasilania budynku sanitarno-szatniowego i

oświetlenia zewnętrznego boisk.

6) przyłącze cieplne,

7) kanalizacja deszczowa - drenaż opaskowy z włączeniem do studni chłonnej

z kręgów betonowych

Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

1130 i 869 położonych w Augustowie, obręb IV.

W związku z powyższym informuję, iż w ciągu 7 /siedmiu/ dni od daty otrzymania pisma można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-04-30

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2008-04-30