obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej wraz z przyłączem na ul. Ukośnej i demontaż istniejącego stanowiska słupowego na dz. nr 2719 / przy ul. E. Orzeszkowej/ w Augustowie, obręb II. W dniu 22.02.2008r. inwestor zmienił swój wniosek w przedmiotowej sprawie. Zmiana dotyczy przebiegu napowietrznej linii SN . Obecnie inwestycja nie jest prowadzona nad działkami o numerach 3683/1 i 3683/2.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 13.03.2008 r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-03-05

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2008-03-05