obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na „Przebudowę ulicy Komunalnej w Augustowie”.

Zakres rzeczowy planowanych robót obejmuje:

1) kanalizacja deszczowa,

Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

1133, 869 i 865 położonych w Augustowie, obręb IV.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 21.03.2008 r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-03-14

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2008-03-14