Ogłoszenie

Untitled

Augustów, dnia 27.08.2008 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów

- zwanego „Borki-Centrum”

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Augustowie Nr XXXVIII/339/06 z dnia 29 września 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów - zwanego „Borki-Centrum” obejmującego: 1. tereny położone między ulicami: Rajgrodzką, Al. Jana Pawła II, Konarskiego, Nad Nettą, Nadrzeczną, rzeką Nettą i Mostową. 2. tereny wymagające zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum Augustowa, położonych między ulicami: Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką i rzeką Nettą uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001r. (Dz.U. Woj. Podlaskiego Nr 27 poz. 466 z dnia 31 lipca 2001r.), w odniesieniu do terenów położonych przy ul. Mostowej i Kilińskiego stanowiących kompleks zabudowy określonej symbolem przeznaczenia 2MNU, 1UGH i częściowo 4MNU wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 września do 9 października 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój nr 28 w godz. od 8.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 października 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, pokój nr 26 /sala konferencyjna/ o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Augustowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2008 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Wasilewska

Wprowadzający: Wioletta Wasilewska

Data modyfikacji: 2008-09-01

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2008-09-01