Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 30 grudnia 2008 r. /wtorek/ o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. 3 Maja 60, odbędą się obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) budżetu miasta na 2009 rok (załączniki do uchwały przy projekcie budżetu),

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza Miasta,

- przedłożenie opinii w sprawie projektu budżetu miasta na 2009 rok przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej,

-dyskusja,

-głosowanie nad uchwałą budżetową,

b) zmian budżetu miasta na 2008 rok,

c) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

e) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

f) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

g) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,

i) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

j) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2008-12-22

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-12-22