Ogłoszenie o sesji RM

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 29 kwietnia 2008 r. /wtorek/ o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędą się obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Przyjęcie sprawozdań z działalności za 2007 r. złożonych przez:

- Augustowskie Placówki Kultury,

- Augustowską Organizację Turystyczną,

- Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta,

- wystąpienie Burmistrza Miasta,

- przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- przedstawienie stanowisk poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

- dyskusja,

- głosowanie;

b) ustalenia zasad odpłatności za pomoc przyznaną w formie posiłku w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

c) nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”.

7. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Miejskiej.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2008-04-23

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-04-23