otwarty konkurs ofert-wypoczynek

Na podstawie art. 11, 12, 13, i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

Burmistrz Miasta Augustów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania miasta

w zakresie wypoczynku i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży

Rodzaj zadań publicznych:

  1. Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci kl. II-V SP z rodzin bardzo biednych z terenu miasta Augustów ( 40-45 osób).
  2. Organizacja kolonii z programem profilaktycznym zapobiegania narkomanii dla dzieci i młodzież 12-16 lat z grupy ryzyka z terenu miasta Augustów ( 40-45 osób).
  3. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Augustowa.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

71 000 zł — jest to łączna pula środków na wszystkie rodzaje zadań

Zasady przyznawania dotacji:

Przyznawanie dotacji następuje na zasadzie powierzania i wspierania wykonywania zadania publicznego, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zm.), w trybie umowy sformułowanej z uwzględnieniem art. 131 ust. 2 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Augustów a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.O środki finansowe mogą ubiegać się organizacje wymienione w art. 3 ust.2 i 3 w/w Ustawy z siedzibą na terenie powiatu augustowskiego.

Termin i warunki realizacji zadania:

1.06.2008 r. — 31.08.2008 r.

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. Zleceniobiorcy są zobowiązani do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową.

Termin i warunki składania ofert:

Ofertę należy sporządzić wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U. Nr 264 poz.2207) Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

Oferty należy składać do dnia 23 maja do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Augustów ul. 3 Maja 60 lub przesłać pocztą. W przypadku przesyłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do Urzędu.

Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:

Decyzję o zleceniu realizacji zadania wybranemu podmiotowi podejmie Burmistrz Miasta Augustów w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty. Przy wyborze oceniać się będzie w szczególności:

- zgodność zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu,

- doświadczenie w realizacji podobnych zadań, wykwalifikowana kadra

- w przypadku kolonii: - atrakcyjność miejsca pobytu dzieci

- w przypadku zadania 1 — wyposażenie uczestników kolonii w środki higieny osobistej lub bieliznę, garderobę na kwotę 50 zł /os.

- jakość programu terapeutycznego i wypoczynkowo - turystycznego

- przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

- rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu miasta.

O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani będą bez zbędnej zwłoki. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych:

Suma dotacji przyznanych wielu podmiotom na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2007 wyniosła 75 000 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-04-22

Opublikował: Eleonora Chodkiewicz

Data publikacji: 2008-04-22