Zmiany w regulaminie pracy Urzędu Miejskiego.

Zarządzenie

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany w regulaminie pracy w Urzędzie Miejskim w Augustowie.

Na podstawie art. 1042 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.Nr 24, poz. 141 z późn. zmianami) zarządzam:

§ 1. W regulaminie pracy w Urzędzie Miejskim w Augustowie ustalonym zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 15 stycznia 1997 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 14. otrzymuje brzmienie: „§ 14.1.Ustala się następujące godziny pracy:

- poniedziałek:

a) rozpoczęcie pracy - godz. 800

b) zakończenie pracy - godz. 1600

- wtorek – piątek:

a) rozpoczęcie pracy - godz. 730

b) zakończenie pracy - godz. 1530

- pracownikom obsługi:

a) rozpoczęcie pracy - godz. 1300

b) zakończenie pracy - godz. 2100

- Strażnikom Straży Miejskiej:

a) przy ustalaniu czasu pracy strażników Straży Miejskiej mają zastosowania

przepisy Kodeksu pracy – czas pracy w ruchu ciągłym,

b) harmonogramy czasu pracy pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym,

sporządzone na okres rozliczeniowy podaje się do wiadomości pracowników

co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.

2. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych

w niepełnym wymiarze czasu ustala się indywidualnie”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta celem zapoznania z jego treścią pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 15 maja 2008 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-04-28

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2008-04-28