Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji śrdowiskowej

GKR i OŚ

GKR i OŚ. 7624 -5/09 Data: 2009.06.19

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że w dniu 19.06.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie

Burmistrz Miasta Augustów zwrócił się do Starosty Augustowskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest Gmina Miasto Augustów. Informację na temat planowanej inwestycji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. nr 1

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2009-06-19

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2009-06-19