Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

GKR i OŚ

GKR i OŚ. 7624 -5/09 Data: 2009.07.22

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania administracyjnego, wszczętego w dniu 19 czerwca 2009 r. na wniosek Gminy Miasto Augustów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.) uprzejmie informuję, że stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Przedmiotowe wnioski i żądania można składać w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60 pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2009-07-22

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2009-07-22