Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 30 grudnia 2009 r. /środa/ o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. 3 Maja 60, odbędą się obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie gratulacji Narciarzom Wodnym.

4. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) budżetu miasta na 2010 rok (uchwała wraz z załącznikami przy projekcie budżetu) -

‑ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza Miasta,

‑ przedłożenie opinii w sprawie projektu budżetu miasta na 2010 rok przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej,

- dyskusja,

- głosowanie nad uchwałą budżetową;

b) zmian budżetu miasta na 2009 rok;

c) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009;

d) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

e) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2009-12-23

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2009-12-23