Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 30 grudnia 2010 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) obsadzenia wygasłych mandatów z listy Nr 15 KWW Augustów - Porozumienie Samorządowe

Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Miejskiej:

- Panią Krystynę Wilczewską,

- Panią Annę Marię Szałwińską;

b) wyboru Komisji Rady Miejskiej,

c) zmian budżetu miasta na 2010 r. (uchwała zostanie dostarczona w późniejszym terminie ze względu na konieczność jej bieżącego uaktualniania);

d) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2010 r. dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,

e) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2011 r. dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,

f) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

g) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

h) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej z 2 i 9.12.2010 r.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

Joanna Lisek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2010-12-21

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2010-12-21