Strona utworzona 2011-09-05

Termin ważności strony 2011-10-04

Obwieszczenie - przyjęcie planu miejscowego "Ślepsk I"

Burmistrz Miasta Augustowa

Augustów, 5 września 2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o przyjęciu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów -„Ślepsk I” uchwalonego Uchwałą Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2011 roku i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego Nr 202 poz. 2451 z uwzględnieniem poz. 2456 z 4 sierpnia 2011 r.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60, pok. 28 (I piętro), w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Augustowa

Kazimierz Kożuchowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-09-05

Opublikował: Marek Sadowski

Data publikacji: 2011-09-05